Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

es

Alytaus miesto vietos veiklos grupė nuo 2019 metų vasario 1 dienos įgyvendina Europos Socialinio fondų lėšomis finansuojamą projektą „Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas”.

Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Projekto uždavinys - įgyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategijoje numatytus veiksmus. Pagrindinės projekto veiklos: vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų rengimas; vietos plėtros strategijos atnaujinimas ir projektinių pasiūlymų atranka: vertinimas, įgyvendinimo stebėsena; vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų bei kompetencijų stiprinimas.

Alytaus miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija skirta įgyvendinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, prisidedančią prie socialinės integracijos didinimo, nedarbo mažinimo, darbingų neaktyvių asmenų užimtumo didinimo ir verslumo gebėjimų skatinimo. Įgyvendinant strategiją bus vykdomas numatytų veiksmų administravimas bei siekiama konkrečių Alytaus miestui aktualių tikslų: teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir prieinamumą Alytaus mieste, ir užtikrinti užimtumo ir neformalią verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes.

Projekto įgyvendinimui skirta 34 874,99 Eur. Planuojama projekto pabaiga - 2023 m. sausio mėn.

Vietos plėtros strategija parengta įgyvendinant Alytaus miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimo projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-04-0007,  finansuojamą iš Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto ir Alytaus miesto vietos veiklos grupės lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ priemonę.

Su strategija galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.