Informacija

Informacija apie planuojamus ir vykusius miesto VVG visuotinius narių susirinkimus, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu (skelbimai apie susirinkimus, susirinkimų darbotvarkės, susirinkimų dalyvių sąrašų kopijos, susirinkimų protokolai);

Informacija apie planuojamus ir vykusius miesto VVG kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, posėdžius (kvietimai į posėdžius, posėdžių darbotvarkės, posėdžių dalyvių sąrašų kopijos, posėdžių protokolai);

Informacija apie planuojamus ir įvykusius renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu;