foto1
Naujoji gatvė
foto1
Alytaus panorama
foto1
Miesto fontanas
foto1
Alytaus piliakalnis
foto1
Miesto rotušė
Alytaus miesto vietos veiklos grupė Įm. k. 304045184 Rotušės a. 4, Alytus el. paštas info@alytusvvg.lt

Alytus VVG

Alytaus miesto vietos veiklos grupė

es

Projektų metu darbingiems, nedirbantiems pagal sutartis ir nesiverčiantiems individualia veikla Alytaus miesto gyventojams suteikiama galimybė įgyti žinių ir patirties dalyvaujant įvairiuose mokymuose ir savanoriaujant Alytaus mieste veikiančiose organizacijose.

es

Alytaus miesto vietos veiklos grupė informuoja, jog parengta vietos plėtros strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus. Kviečiame susipažinti su ataskaita čia ir teikti pastabas iki kovo 30 dienos 10 val. el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Ataskaita bus svarstoma ir tvirtinama artimiausiame Alytaus miesto VVG visuotiniame susirinkime.

IMG 2850

Alytuje pradėtas vykdyti projektas „Relaksinių ir socialinių paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams“, kurio veiklomis siekiama sumažinti Alytaus miesto gyventojų patiriamą socialinę atskirtį ir padidinti socialinių paslaugų prieinamumą, suteikiant relaksines bei psichologo paslaugas negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims.

Projekto apimtyje vyko aromaterapijos užsiėmimai, kurių metu dalyviai praktiškai susipažino su holistinės aromaterapijos nauda tiek fiziniam, tiek emociniam kūnui. Užsiėmimų dalyviai praktiškai mokėsi savimasažo paslapčių, pajuto terapinės klasės eterinių aliejų naudą emocinei būsenai, susipažino su terapinės klasės eterinių naudojimu maisto gamyboje, dalyvavo aroma-meditacijoje, gamino vonios druską su eteriniais aliejais bei įsisavino keletą labai paprastų, bet efektyvių harmonizuojančių praktikų kasdieniam naudojimui.

es

ASOCIACIJA ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2019-2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Nr.8

Alytaus miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Alytaus miesto vietos veiklos grupės 2019-2022 metų vietos plėtros strategiją, finansavimo:

                                    1. Vietos plėtros strategijos veiksmas arba atskiros veiksmo dalys, kuriam/ kurioms įgyvendinti skelbiamas kvietimas

1 tikslas. Teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir prieinamumą Alytaus mieste.

Uždavinys 1.2. Teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, tautybės, socialinės rizikos ir (ar) skurdo esantiems asmenims, siekiant prisidėti prie jų psichoemocinės būklės pagerinimo

1.2.4. veiksmas. Psichologo ir mediatoriaus paslaugų teikimas socialinės rizikos, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis aukoms, pabėgėliams, socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims.

2. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos kriterijai patvirtinti Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. balandžio 16 d. protokolu Nr. 3 (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje www.alytusvvg.lt).
3. Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka nustatyta Alytaus miesto vietos veiklos grupės Alytaus miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos apraše (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje www.alytusvvg.lt).
4. Reikalavimai vietos plėtros projektams

Remiamos veiklos:

10.1. bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti:

10.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz.: maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

10.1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

5. Reikalavimai vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjams bei partneriams Projektinių pasiūlymų pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Alytaus mieste. Galimi projektinių pasiūlymų partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Alytaus mieste ar su Alytaus miestu besiribojančioje teritorijoje.
6. Pagal kvietimą projektams planuojamos paramos lėšos

Kvietimui skirta suma 16 000 Eur.

7. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo būdas

Pareiškėjai parengtus projektinius pasiūlymus turi pateikti VVG per kvietime nustatytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti VVG registruotu laišku, per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai kvietime nurodytu VVG adresu: Jaunimo g. 3, Alytus.

8. Paraiškos gali būti teikiamos nuo

2019 m. balandžio 19 d. 10.00 val.

9. Paraiškos gali būti teikiamos iki

2019 m. gegužės 20 d. 11.00 val.

Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su 2019 m. gegužės 20 dienos datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas laiku.

Pareiškėjas gali teikti tik vieną projektinį pasiūlymą pagal šį kvietimą.

10. Susiję dokumentai

Kvietimui aktualūs dokumentai:

1. Alytaus miesto vietos veiklos grupės Alytaus miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 28 d. protokolu Nr. 2;

2. Alytaus miesto vietos plėtros strategija, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-334;

3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977;

4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Visi aukščiau išvardinti dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.alytusvvg.lt

11. Informavimas, konsultavimas Alytaus VVG administracijos direktorė Loreta Trainavičienė, tel. 8 687 51396, el. paštas alytausvvg@gmail.com, adresas Jaunimo g. 3, konsultacijos teikiamos balandžio 23 d. - gegužės 13 d., darbo dienomis nuo 13 iki 16 val.
12. Informacija apie planuojamus mokymus (informacinius susitikimus) Mokymai vyks gegužės 3 d., adresu Jaunimo g. 3, Alytus, pradžia 16.00 val.
13. Kita svarbi informacija Tikslinė grupė:
  • Socialinę atskirtį patiriantys asmenys (neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir jaunuoliai, smurto artimoje aplinkoje aukos, skurdžiai gyvenantys asmenys, pabėgėliai ir kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys).

Alytaus miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo

2 priedas

(Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų forma)

PATVIRTINTA

Alytaus miesto vietos

veiklos grupės valdybos

2019-04-16 protokolu Nr. 3                

ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI

PAGAL KVIETIMĄ NR.8 TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI

Projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai Didžiausias galimas kriterijaus balas
  1. 1.BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai.
1.1. Projektas turi atitikti Strategijos tikslą „Teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir prieinamumą Alytaus mieste“ Projektas turi įgyvendinti tikslo uždavinį „Teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, tautybės, socialinės rizikos ir (ar) skurdo esantiems asmenims, siekiant prisidėti prie jų psichoemocinės būklės pagerinimo Balai pagal bendruosius projektų atrankos kriterijus neskiriami
1.2. Projektu turi būti suteikta ilgalaikė nauda ne mažiau kaip 6 asmenims iš tikslinės grupės

Projekto tikslinė grupė:

Socialinę atskirtį patiriantys asmenys (neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir jaunuoliai, smurto artimoje aplinkoje aukos, skurdžiai gyvenantys asmenys, pabėgėliai ir kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys).

1.3. Projektu siekiama aiškių ir realių rezultatų Projektas turi aiškią vidinę logiką, aiškias veiklas ir rezultatus
1.4. Projekto pareiškėjas ir partneris atitinka Apraše nustatytus reikalavimus Projektinių pasiūlymų pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti nevyriausybinė organizacija (NVO) arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).
  1. 2.PRIORITETINIAI PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS ATRANKOS VERTINIMO KRITERIJAI*:

* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų prioritetinę eilę pagal surinktus vertinimo kriterijų balus. Minimaliai privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Projektų, kurie nesurinks 50 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą

2.1. Projekto biudžeto išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, aiškios ir detalizuotos Pagrįstos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, atspindinčios socialinių paslaugų teikimą (prašomos lėšos bus naudojamos taupiai ir efektyviai, sukuriama nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems rezultatams pasiekti) 25
2.2. Vietos plėtros projekto veiklų pagrįstumas, išsidėstymas laike, atsakomybės už vietos plėtros projekto įgyvendinimą priskyrimas, pajėgumas įgyvendinti vietos plėtros projektą. Pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą, veiklų planas yra detalus, gerai apgalvotas (pagrįstas) ir realiai įgyvendinamas 25

2.3. Paslaugų gavėjų skaičius:

9 asmenys ar mažiau - 0 balų

10 asmenų - 5 balai

11 ir daugiau asmenų - 10 balų

Paslaugų gavėjai - socialinės rizikos šeimos, prekybos žmonėmis aukos, pabėgėliai, nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, socialinę atskirtį patiriantys darbingi asmenys

10

2.4. Tikėtinas projekto prisidėjimas prie Strategijos 1 tikslo įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio:

prisidėjimas bent prie 1 rodiklio - 2 balai;

prisidėjimas bent prie 2 rodiklių - 5 balai;

prisidėjimas prie visų 3 rodiklių - 10 balų

Rezultato rodiklis Nr. 2-R-1 „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veikloje“ - rodiklio reikšmė 2022 m. - 60 dalyvių, iš jų 10 dalyvių savanoriaus partnerių organizacijoje pasibaigus projektui, t. y. 2022 m. pabaigoje savanoriaus partnerių organizacijose;

Rezultato rodiklis Nr. 2-R-2 „Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklos dalyvių dalyvavimo projekto veikloje (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklos dalyvių dalyvavimo ESF veikloje)“ - rodiklio reikšmė 2022 m. - ne mažiau kaip 60 dalyvių, iš jų 6 dalyvių socialinė atskirtis bus sumažėjusi.

Rezultato rodiklis Nr. 2-R-3 „Socialinės rizikos šeimų skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų Alytaus mieste“ - rodiklio reikšmė 2022 m. pabaigoje - 1 000-iui gyventojų teks 2,4 socialinės rizikų šeimų skaičius.

10

2.5. Projekto prisidėjimas prie Strategijos 1 tikslo 1.2 uždavinio įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių:

prisidėjimas prie 1 rodiklio - privalomas;

prisidėjimas prie 2 rodiklio - privalomas;

prisidėjimas prie 3 rodiklio - 10 balų

Produkto rodiklis Nr. 2-P-1 “BIVP projektų veiklos dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)” - 30 dalyvių;

Produkto rodiklis Nr. 2-P-2 “Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius” - 2 projektai;

Produkto rodiklis Nr. 2-P-3 “Išplėstų psichosocialinių paslaugų skaičius” - 2 paslaugos.

10
2.6. Projektui įgyvendinimui skiriama papildomas finansavimas iš kitų šaltinių

Ne mažiau kaip 5 procentai nuo projekto vertės, papildomai skiriama iš įstaigos ar kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Nuosavu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu gali būti įskaitomas: projekto veiklą vykdančių asmenų savanoriškas darbas (pinigine verte išreikštas nepiniginis įnašas), kai įrodomas vykdant projekto veiklą dirbtas laikas; įnašas apskaičiuojamas taikant minimalųjį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą darbo užmokestį ir/arba projekto veiklą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir (ar) apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą.

10
2.7. Savanorių įtraukimas į projekto veiklų vykdymą Ne mažiau kaip 2 savanoriai įtraukti per visą projekto laikotarpį į numatytas veiklas 5
2.8. Pareiškėjo ir partnerio patirtis įgyvendinant panašaus pobūdžio veiklas Ne mažiau kaip 2 įgyvendinti panašaus pobūdžio ir vertės projektai skirti tikslinėms projekto grupėms 5
Suma: 100
Minimali privaloma surinkti balų suma: 50

es

ASOCIACIJA ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2019-2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Nr.7

Alytaus miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Alytaus miesto vietos veiklos grupės 2019-2022 metų vietos plėtros strategiją, finansavimo:

                                   

1. Vietos plėtros strategijos veiksmas arba atskiros veiksmo dalys, kuriam/ kurioms įgyvendinti skelbiamas kvietimas

1 tikslas. Teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir prieinamumą Alytaus mieste.

Uždavinys 1.2. Teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, tautybės, socialinės rizikos ir (ar) skurdo esantiems asmenims, siekiant prisidėti prie jų psichoemocinės būklės pagerinimo

1.2.3. veiksmas. Pagalbos sau per pagalbą kitiems grupių organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims.

2. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos kriterijai patvirtinti Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. balandžio 16 d. protokolu Nr. 3 (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje www.alytusvvg.lt).
3. Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka nustatyta Alytaus miesto vietos veiklos grupės Alytaus miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos apraše (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje www.alytusvvg.lt).
4. Reikalavimai vietos plėtros projektams

Remiamos veiklos:

10.1. bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti:

10.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz.: maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

10.1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

5. Reikalavimai vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjams bei partneriams Projektinių pasiūlymų pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Alytaus mieste. Galimi projektinių pasiūlymų partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Alytaus mieste ar su Alytaus miestu besiribojančioje teritorijoje.
6. Pagal kvietimą projektams planuojamos paramos lėšos

Kvietimui skirta suma 5 998 Eur.

7. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo būdas

Pareiškėjai parengtus projektinius pasiūlymus turi pateikti VVG per kvietime nustatytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti VVG registruotu laišku, per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai kvietime nurodytu VVG adresu: Jaunimo g. 3, Alytus.

8. Paraiškos gali būti teikiamos nuo

2019 m. balandžio 19 d. 10.00 val.

9. Paraiškos gali būti teikiamos iki

2019 m. gegužės 20 d. 11.00 val.

Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su 2019 m. gegužės 20 dienos datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas laiku.

Pareiškėjas gali teikti tik vieną projektinį pasiūlymą pagal šį kvietimą.

10. Susiję dokumentai

Kvietimui aktualūs dokumentai:

1. Alytaus miesto vietos veiklos grupės Alytaus miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 28 d. protokolu Nr. 2;

2. Alytaus miesto vietos plėtros strategija, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-334;

3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977;

4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Visi aukščiau išvardinti dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.alytusvvg.lt

11. Informavimas, konsultavimas Alytaus VVG administracijos direktorė Loreta Trainavičienė, tel. 8 687 51396, el. paštas alytausvvg@gmail.com, adresas Jaunimo g. 3, konsultacijos teikiamos balandžio 23 d. - gegužės 13 d., darbo dienomis nuo 13 iki 16 val.
12. Informacija apie planuojamus mokymus (informacinius susitikimus) Mokymai vyks gegužės 3 d., adresu Jaunimo g. 3, Alytus, pradžia 16.00 val.
13. Kita svarbi informacija Tikslinė grupė:
  • Socialinę atskirtį patiriantys asmenys (neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir jaunuoliai, smurto artimoje aplinkoje aukos, skurdžiai gyvenantys asmenys, pabėgėliai ir kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys).

Alytaus miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo

2 priedas

(Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų forma)

PATVIRTINTA

Alytaus miesto vietos

veiklos grupės valdybos

2019-04-16 protokolu Nr. 3                

ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI

PAGAL KVIETIMĄ NR.7 TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI

Projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai Didžiausias galimas kriterijaus balas
  1. 1.BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai.
1.1. Projektas turi atitikti Strategijos tikslą „Teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir prieinamumą Alytaus mieste“ Projektas turi įgyvendinti tikslo uždavinį „Teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, tautybės, socialinės rizikos ir (ar) skurdo esantiems asmenims, siekiant prisidėti prie jų psichoemocinės būklės pagerinimo Balai pagal bendruosius projektų atrankos kriterijus neskiriami
1.2. Projektu turi būti suteikta ilgalaikė nauda ne mažiau kaip 6 asmenims iš tikslinės grupės

Projekto tikslinė grupė:

Socialinę atskirtį patiriantys asmenys (neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir jaunuoliai, smurto artimoje aplinkoje aukos, skurdžiai gyvenantys asmenys, pabėgėliai ir kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys).

1.3. Projektu siekiama aiškių ir realių rezultatų Projektas turi aiškią vidinę logiką, aiškias veiklas ir rezultatus
1.4. Projekto pareiškėjas ir partneris atitinka Apraše nustatytus reikalavimus Projektinių pasiūlymų pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti nevyriausybinė organizacija (NVO) arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).
  1. 2.PRIORITETINIAI PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS ATRANKOS VERTINIMO KRITERIJAI*:

* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų prioritetinę eilę pagal surinktus vertinimo kriterijų balus. Minimaliai privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Projektų, kurie nesurinks 50 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą

2.1. Projekto biudžeto išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, aiškios ir detalizuotos Pagrįstos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, atspindinčios socialinių paslaugų teikimą (prašomos lėšos bus naudojamos taupiai ir efektyviai, sukuriama nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems rezultatams pasiekti) 25
2.2. Vietos plėtros projekto veiklų pagrįstumas, išsidėstymas laike, atsakomybės už vietos plėtros projekto įgyvendinimą priskyrimas, pajėgumas įgyvendinti vietos plėtros projektą. Pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą, veiklų planas yra detalus, gerai apgalvotas (pagrįstas) ir realiai įgyvendinamas 25

2.3. Paslaugų gavėjų skaičius:

7 asmenys ar mažiau - 0 balų

8 asmenys - 5 balai

9 ir daugiau asmenų - 10 balų

Paslaugų gavėjai - socialinę atskirtį patiriantys darbingi asmenys

10

2.4. Tikėtinas projekto prisidėjimas prie Strategijos 1 tikslo įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio:

prisidėjimas bent prie 1 rodiklio - 2 balai;

prisidėjimas bent prie 2 rodiklių - 5 balai;

prisidėjimas prie visų 3 rodiklių - 10 balų

Rezultato rodiklis Nr. 2-R-1 „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veikloje“ - rodiklio reikšmė 2022 m. - 60 dalyvių, iš jų 10 dalyvių savanoriaus partnerių organizacijoje pasibaigus projektui, t. y. 2022 m. pabaigoje savanoriaus partnerių organizacijose;

Rezultato rodiklis Nr. 2-R-2 „Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklos dalyvių dalyvavimo projekto veikloje (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklos dalyvių dalyvavimo ESF veikloje)“ - rodiklio reikšmė 2022 m. - ne mažiau kaip 60 dalyvių, iš jų 6 dalyvių socialinė atskirtis bus sumažėjusi.

Rezultato rodiklis Nr. 2-R-3 „Socialinės rizikos šeimų skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų Alytaus mieste“ - rodiklio reikšmė 2022 m. pabaigoje - 1 000-iui gyventojų teks 2,4 socialinės rizikų šeimų skaičius.

10

2.5. Projekto prisidėjimas prie Strategijos 1 tikslo 1.2 uždavinio įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių:

prisidėjimas prie 1 rodiklio - privalomas;

prisidėjimas prie 2 rodiklio - privalomas;

prisidėjimas prie 3 rodiklio - 10 balų

Produkto rodiklis Nr. 2-P-1 “BIVP projektų veiklos dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)” - 30 dalyvių;

Produkto rodiklis Nr. 2-P-2 “Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius” - 2 projektai;

Produkto rodiklis Nr. 2-P-3 “Išplėstų psichosocialinių paslaugų skaičius” - 2 paslaugos.

10
2.6. Projektui įgyvendinimui skiriama papildomas finansavimas iš kitų šaltinių

Ne mažiau kaip 5 procentai nuo projekto vertės, papildomai skiriama iš įstaigos ar kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Nuosavu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu gali būti įskaitomas: projekto veiklą vykdančių asmenų savanoriškas darbas (pinigine verte išreikštas nepiniginis įnašas), kai įrodomas vykdant projekto veiklą dirbtas laikas; įnašas apskaičiuojamas taikant minimalųjį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą darbo užmokestį ir/arba projekto veiklą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir (ar) apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą.

10
2.7. Savanorių įtraukimas į projekto veiklų vykdymą Ne mažiau kaip 2 savanoriai įtraukti per visą projekto laikotarpį į numatytas veiklas 5
2.8. Pareiškėjo ir partnerio patirtis įgyvendinant panašaus pobūdžio veiklas Ne mažiau kaip 2 įgyvendinti panašaus pobūdžio ir vertės projektai skirti tikslinėms projekto grupėms 5
Suma: 100
Minimali privaloma surinkti balų suma: 50

Dabar naršo

Dabar svetainėje 229 svečiai ir narių nėra

Kalendorius

Spalis 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Prisijungimas